۱۹ آذر ۱۴۰۲
صفحه اصلی / مقالات / امید و شادی

امید و شادی

رکود،بحران و راهکارهای بقا در شرایط ناهموار

رکود،بحران و راهکارهای بقا در شرایط ناهموار

این روز ها در اکثر شرکت هایی که از آنها اطلاع دارم و یا برای دریافت مشاوره مراجعه می کنند یک جمله را فراوان می شنوم: رکود است و ما در بحران نقدینگی، بدهی، فروش و ریزش کارکنان و حتی ورشکسته گی قرار داریم. کاری نداریم که چه رخ داده و چه عواملی در آن تاثیر گذار بوده اعم از درونی و بیرونی و یا قابل کنترل و غیر قابل کنترل. موضوع این است که چه باید کرد؟

اطلاعات بیشتر